„БрайтПойнт“ ООД

Информационна политика за защита на личните данни

Последно актуализирана на 14.09.2020 г.

За нас

„БрайтПойнт“ ООД, ЕИК 203955067, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, район „Студентски“, ул. „Канарче“ № 8, вх. Б, ет. 3, ап. 23, (“ние”, “нас” или “нашата”) е HR агенция за таланти в различни професионални сфери. Ние се ангажираме да обработваме законосъобразно и прозрачно всякакви лични данни, които събираме в съответствие със закона, и по-специално с Регламент 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни, които регулират събирането, обработването и неприкосновеността на личните данни (наричани заедно, “Закона”).

Този Информационна политика за защита на личните данни предоставя информация за това как събираме и обработваме лични данни в хода на посредническата дейност по наемане на работа. Тя също така предоставя информация за правата на лицата по отношение на личните данни съгласно Закона.

Информационната ни политика за защита на личните данни подлежи на промяна, като всички изменения ще публикуваме тук. Ако има съществени изменения, които биха били от изключително значение за правата ви, ще направим всичко възможно да ви уведомим допълнително и по имейл за промените.

Данните за контакт с нас

Гр. София

Бул. „Александър Малинов“ № 87, Офис No.7

Телефон: +359 2 876 15 09
Факс: +359 2 876 15 14
dataprivacy@brightpoint.bg

Моля не се колебайте да се свържете с нас, за да упражните своите права за защита на личните данни.

Какво правим?

Следните дейности включват събирането и обработването на лични данни, свързана с лица, които могат да бъдат идентифицирани (наричани “лични данни” съгласно Закона ):

 • Посредничество по намиране на работа;
 • Обработване на запитвания за предоставяне на услуги;
 • Подобряване на нашите услуги и продукти въз основа на легитимния ни интерес – анализ на отговорите на въпроса: „Как сте ни намерили?“, получени от търсещите работа лица, за да може да разберем кой комуникационен канал или социална мрежа е най-подходящ за разпространение на нашата реклама.

Целите на обработването на лични данни от нас са предоставяне от една страна на посреднически услуги на физически лица, които търсят работа, като се запознаваме с техния професионален опит и експертни познания, а от друга страна даването на възможност все по-голям брой работодатели, предлагащи работа, да ползват нашите услуги и съответно да намират най-подходящите за техните компании служители. Характерът на работата ни предполага личен контакт с хората, затова вашите лични данни най-често могат да бъдат ползвани с цел личен контакт с вас.

Основания за обработването

Законово основание за обработване на данните е:

 • изпълнение на законовите ни задължения по Закона за насърчаване на заетостта, в това число поетите договорни ангажименти с работодателите, предлагащи работа;
 • сключен договори между лицата, които търсят работа и нас или предприемането на стъпки преди сключване на договор с нас от ваша страна;
 • Нашия легитимен интерес – подобряване на нашите услуги и продукти е въз основа на легитимния ни интерес – Анализ на отговорите на въпроса: Как сте ни намерили?, получени от търсещите работа лица, за да може да разберем кой комуникационен канал или социална мрежа е най-подходящ за разпространение на нашата реклама.

Категориите на получените лични данни или каква информация събираме и обработваме чрез нашата интернет страница

Лица, търсещи си работа

Ние събираме лични данни чрез интернет страницата ни, само пряко от лицата, които ни ги предоставят.

Разполагаме с база данни, съдържаща данните за лица търсещи си работа, които използват нашия сайт, за да кандидатстват по публикувани от нас обяви за работа или когато ни изпращат информация за себе си заедно с автобиография за да им помогнем да си намерят работа без да кандидатстват по конкретна обява за работа.

Когато едно лице кандидатства по обява за работа, публикувана на нашата интернет страница, то ни изпраща неговите имена, личен имейл адрес, съобщение (свободен текст по преценка на лицето, което може да бъде мотивационното писмо, което да изпратим на работодателя, който предлага позицията по обявата за работа), прикачена автобиография (лицата свободно избират каква информация да включат в своята автобиография, като най-често информацията бива: име, контакт, образование, професионален опит, владеене на чужди езици и специални умения и сертификати). Предоставянето на тази информация е задължително с оглед възможността ни да предоставим услугата посредничество по намиране на работа. Без тази информация предоставянето на нашата услуга ще бъде невъзможно.

Когато едно лице ни изпраща по собствено желание своята автобиография без да кандидатства за дадена позиция, публикувана на сайта, то може да предостави информация относно каква работа търси, какви таланти има, какъв според него е предпочитания работодател, с какво най-много се гордее. Ние използваме тази информация за да намерим възможно най-подходящата работна позиция и работодател за лицето.

Освен тази информация, всяко лице търсещо работа доброволно може да отговори на въпроса „Как сте ни е намерили?“, като избере една от предварително зададените възможности. Предоставянето на тази информация е доброволно, като предоставянето или непредоставянето на тази информация няма отношение към нашите услуги.

Когато едно лице, търсещо си работа, участва на кариерен форум (или подобно организирано събитие, чиято цел е да посредничи между търсещи си работа лица и потенциални работодатели), то може да ни предостави доброволно:

 • име;
 • данни за контакт;
 • данни за образование, владеене на чужди езици;
 • интереси.

Лицето предоставя тези данни, когото иска да се възползва от нашите професионални услуги за посредничество при набиране на работа. Ние използваме данните единствено с цел намиране на подходяща позиция, за която се търсят нови служители.

Когато нормативната уредба на нашата дейност ни задължава да видим регистри на лицата търсещи работа или на утроените на работа лица, ние може допълнително да съберем единен граждански номер, за да изпълним това свое законово задължение, например когато сключваме договор с физическо лице търсещо работа.

Работодатели

За лицата, представляващи работодатели, които търсят персонал или самите работодатели, събираме информация като: име (лично и фамилия), фирмен имейл адрес, телефон, име на дружеството работодател, позицията, на лицето, което прави запитване през интернет страницата ни.

Ние не желаем да ни предоставяте и не желаем да използваме никакви лични данни, които попадат в “специалните категории” (както са определени в Закона), т.е. данни, свързани с расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни / биометрични данни за идентифициране на лице, данни относно здравето на някого или сексуалния живот или ориентация на лицето, данни за престъпления и присъди. Всяко лице може да направи публична част от тази информация, но ние ще се стремим да не събираме и обработваме подобна информация освен ако имаме изричното съгласие на лицето за това.

Получателите или категориите получатели на лични данни

Ние можем да разкриваме лични данни на трети страни в следните ситуации:

 1. ако имаме законово задължение да разкриваме лични данни (например, когато имаме задължение да предоставяме данни на полицията или на съдилищата);
 2. за да приложим или да спазим договори с работодатели предлагащи работа – в тези случаи ние предоставяме личните данни на физическите лица, търсещи работа, на работодателите предлагащи работа. Това е основната ни дейност, която е регламентирана по закон и ние се стремим да я осъществяваме при спазването на най-високи професионални стандарти.

Ние можем да споделим лични данни с трети страни извън случаите по-горе, само с предварително информиране на конкретното физическо лице и, ако е необходимо, съгласно Закона, когато имаме необходимото съгласие за това.

Данни за прехвърлянето на лични данни към трети страни или международни организации

Ние можем да пращаме лични данни в страни различни от България само с оглед изпълнение на договорните си задължения по успешно осъществяване на посредническа дейност по намиране на работа на лицата и съответно по идентифициране на подходящ работник или служител за наш клиент. В частност в една от тези две хипотези е възможно работодател, предлагащ работа, да изиска лични данни на кандидат за работа да бъдат изпратени на неговия отдел „Човешки ресурси“, който е ситуиран в страна различна от България. Единствените държави, към които изпращаме лични данни на лица, търсещи си работа са САЩ и държавите членки на Европейския съюз, в зависимост от конкретния работодател.

Периодите на запазване на личните данни

Периодът, за който съхраняваме лични данни, зависи от целта (ите), за която тази информация е събрана. Ние няма да държим личните данни по-дълго от необходимото за тази (тези) цел (и), освен ако не е необходимо да съхраняваме данни за по-дълъг период, за да спазим законови изисквания (например подробности за плащания за целите на данъчното право).

Ние имаме политика за съхранение на лични данни, която определя различните периоди, за които съхраняваме лични данни в съответствие с нашите задължения съгласно Закона. Критериите, които използваме за определяне на съответните периоди за запазване на данни, се основават на:

 1. различни законови изисквания (например задължения за съхраняване на данни за транзакции/оферти за данъчни/счетоводни цели);
 2. целта, за която сме събрали тези лични данни и където сме идентифицирали продължаващата законна необходимост да държим тези лични данни с оглед постигането на тази цел; и
 3. указания, издадени от съответните регулаторни органи, включително, но не само, Комисия за защита на личните данни.

Лични данни на лица, търсещи си работа, ще бъдат пазени за срока, за който обявата за работа, по която са кандидатствали е активна и е на нашата интернет страница. Това означава, че работодателят, който предлага работа, все още не е завършил процеса на подбор на персонал. Най-дългият период, за който ще пазим данните на лицата, търсещи си работа е 6 месеца от датата на получаване или събиране на данните.

Правата, с които разполагат физическите лица по отношение на обработването на лични данни

Законът за защита на личните данни предоставя на физическите лица определени права във връзка с личните им данни. Тези права могат да се упражняват чрез подаване на заявка до нас чрез данните за контакт по-горе. В обобщение, лицата могат:

– да искат информация за личните данни, които имаме за тях, за какво използваме тези лични данни и на кого могат да бъдат разкрити (наречена “заявка за достъп на субект”). Обикновено ще отговорим в рамките на един месец от получаване на заявката, а в случай на сложни искания, този срок може да бъде удължен до два месеца. Може също така да поискаме допълнителна информация за намиране на търсената конкретна информация и някои от законовите ограничения или изключения може да се прилагат към част от информацията, която можем да оповестим.

– да искат коригиране на личните данни, които имаме за тях, които са неточни или непълни;

– да възразяват срещу продължаващото използване на личните им данни за директен маркетинг;

– да искат да изтрием лични данни без неоснователно забавяне и / или да възразим и / или да ограничим използването на техните лични данни за каквито и да било цели, освен ако имаме основателна причина да продължаваме да съхраняваме или обработваме тези данни; или

– да поискат да прехвърлим личните им данни на друга страна, само когато личните данни са събрани със съгласието или се използват за изпълнение на договора и се обработват по автоматизиран начин (т.е. на компютър).

Моля, обърнете внимание, че (когато е необходимо) си запазваме правото да поискаме доказателства, за да проверим самоличността на дадено лице, преди да можем да действаме или да отговорим на искането му.

Дали ние ще използваме автоматизирано вземане на решения?

Автоматизираните решения се определят като решения за лица, които се основават единствено на автоматизираната обработка на данни и които произвеждат правни последици, които засягат значително засегнатите лица.

Ние не използваме автоматизирано вземане на решения. Ние не основаваме своите решения на автоматизираната обработка на вашите лични данни.

Право на жалба на лицата

За контракт с Нас

Всеки може да се свърже с нас, за да упражни своите права за защита на данните или да се свърже с други свързани с данните запитвания, като ни се обади на телефон: +359 2 876 15 09; по електронна поща на адрес dataprivacy@brightpoint.bg или по пощата на адрес: „БрайтПойнт“ ООД, гр. София, бул. „Александър Малинов” № 87, Офиси 18 и 19.

Ако някое физическо лице не е доволно от това как обслужваме заявлението му или вярва, че обработваме неправомерно личните му данни, то може да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, която е надзорният орган в България, отговарящ за прилагане на Закона за защита на личните данни и Общ регламент относно защитата на данните на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Приемна – работно време  9:00 – 17:30 ч.
Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg